Protest proti diskriminatornim določbam Odloka o ustanovitvi javnega VIVZ OŠ Rače in odstop z mesta člana Upravnega odbora ŠS OŠ Rače

Dokler ne bo na spletni strani OŠ Rače foruma, se bom potrudil, da bom na forumu objavljal vsa sporočila šole, ki jih ravnatelj pošilja nekaterim staršem po elektronski pošti. Dobordošli so vsi prispevki staršev in vseh, ki imajo kakršnokoli mnenje o Osnovni šoli Rače.
Pravila foruma
Prosim, da na forumu objavljate le argumentirane prispevke in komentarje. Pridržujemo si pravico, da žaljive objave odstranimo iz foruma.

Re: Protest proti diskriminatornim določbam Odloka o ustanovitvi javnega VIVZ OŠ Rače in odstop z mesta člana Upravnega odbora ŠS OŠ Rače

Prispevajod TS » 06.12.2012, 12:15

Vse, ki vas zanima urejanje prisostvovanja staršev pri delu organov osnovnih šol in/ali vrtcev si oglejte podatke v priponiki - žalostno, glede na to, kako radi poudarjajo, da je sodelovanje staršev v šoli nujno potrebno in zaželeno.
Priponke
JavnostDelaOSinPrisostvovanjeStarsev.doc
Pregled s komentarji
(550.5 KiB) Preneseno 355 krat
OB17.jpg
Pregled urejanja prisostvovanja staršev
(443.76 KiB) Še ni preneseno
TS
Site Admin
 
Prispevki: 143
Pridružen: 01.06.2011, 20:44

Protest proti diskriminatornim določbam Odloka o ustanovitvi javnega VIVZ OŠ Rače in odstop z mesta člana Upravnega odbora ŠS OŠ Rače

Prispevajod TS » 25.10.2012, 10:31

From: Tomaž Seliškar [mailto:tomaz.seliskar@siol.net]
Sent: Tuesday, October 23, 2012 10:44 AM
To: 'Milan Napast'; 'Nina Brezner'
Cc: 'svetstarsev12_13@googlegroups.com';Člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače; 'Alen.Kofol@gov.si'; 'Boris.Zupancic1@gov.si'; 'Mira.Smolej@gov.si'; 'Zivko.Banjac@gov.si'; 'gp.ip@ip-rs.si'; 'Milena.Bonelli@gov.si'; 'info@varuh-rs.si'; 'Jožef Jurič'; Predstavniki staršev v Svetu zavoda OŠ Rače; 'os.race@guest.arnes.si'; 'info@race-fram.si'
Subject: Protest proti diskriminatornim določbam Odloka o ustanovitvi javnega VIVZ OŠ Rače in odstop z mesta člana Upravnega odbora ŠS OŠ Rače


Spoštovani predsednik Sveta staršev OŠ Rače in podpredsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače,

V ponedeljek, 15.10.2012 je Občinski svet Občine Rače-Fram na 17. redni seji praktično brez razprave sprejel Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače in OŠ Fram, ki v 42. členu (42Clen.jpg) prepoveduje staršem in predstavnikom sredstev javnega obveščanja sodelovanje ali prisostvovanje sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi (MUV 21/2012, str. 740). Oba odloka sta bila 22.10.2012 objavljena v Medobčinskem uradnem vestniku št. 21/2012 (http://www.izit.si/muv/index.php?action=showPredpis&predpisID=9168), in bosta predvidoma dostopna na spletni strani http://www.medobcinski.si/index.php?act ... bcinaID=17 danes popoldan ali najkasneje jutri.

Z Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so v odgovoru na moje vprašanje o ustreznosti določila odgovorili:
"Šolska zakonodaja formalno ne ureja oblik neposrednega spremljanja oziroma sodelovanja staršev pri delu teh organov, kot je npr. prisotnost na sejah organov šole. S poslovnikom kot notranjim aktom šole pa se lahko natančneje določi način ter organizacija dela sveta šole (npr. sklicevanje in potek sej, redne in izredne ter korespondenčne seje), obveznosti in odgovornosti članov sveta šole, varovanje zaupnih osebnih podatkov, postopki za sprejemanje odločitev sveta šole (način odločanja), vodenje zapisnika, oblikovanje in vročanje sklepov in druga izvedbena vprašanja. Smiselno enako velja za poslovnik sveta staršev. V tem okviru je možno urediti tudi vabljenje na seje organov šole, s tem da velja splošno pravilo, po katerem določbe notranjih aktov šole ne smejo biti v nasprotju z zakonom in odlokom o ustanovitvi.", sam pa dodajam, da je v z skladu z ZOFVI, Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o vrtcih, predvideno le sodelovanje enega starša - predstavnika iz vsakega oddelka zavoda v svetu staršev in sodelovanje treh predstavnikov staršev v svetu zavoda, vsakršna druga prisotnost STARŠA (se pravi tudi učitelja ali svetovalnega delavca, če je slučajno oče ali mama in ni član organa šole) pa v skladu z sprejetim Odlokom ni dopustna. Omejevanje zgolj na starše in predstavnike sredstev javnega obveščanja je tudi diskriminatorna, saj obe interesni skupini obravnava pristransko glede na ostalo javnost, ki ji ne omejuje pristotnosti ali sodelovanja (tako smeta sejam organov zavoda, kot sta npr. svet zavoda ali svet staršev, prisostvovati moj sosed, ki še ni oče ali moj najmlajši brat, ki še nima otrok). Kot sem zapisal že v pripombah, ki sem jih pred 17. sejo Občinskega sveta posredoval tako ravnateljema obeh OŠ, kot županu in občini je omejevanje prisotnosti javnosti smiselno edino pri delu strokovnih organov šole, ki jih opredeljuje 28. člen Odloka

Ker ne želim biti prisoten na sejah Upravnega odbora šolskega sklada v nasprotju z Odlokom o ustanovitvi VIVZ OŠ Rače (ZOFVI v 135. členu ne določa, da smo na sejah lahko prisotni starši, ampak določa le, da morajo biti najmanj trije predstavniki v upravnem odboru šolskega sklada delavci šole), prav tako se ne strinjam z nedemokratično in diskriminatorno ureditvijo delovanja javnega zavoda OŠ Rače, kjer o delu zavoda obvešča javnost zgolj in samo ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, staršem pa so, z odvzemom možnosti sodelovanja ali prisostvovanja na večini področij delovanja OŠ Rače, kršene tudi osnovne človekove pravice, kot je npr. prisostvovanje sejam, kadar organ šole obravnava pritožbe ali sprejema odločitve, ki se posredno ali neposredno nanašajo na naše otroke, podajam odstopno izjavo z mesta člana Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače.

Kot je zapisala ena od mam, smo starši očitno dobri le še za plačevanje položnic ... Zato tudi umikam izjavo o prostovoljnem prispevku v Šolski sklad OŠ Rače, saj ne želim podpirati javne osnovne šole in vrtca, ki se po volji trenutne občinske oblasti in ob soglasju vodstev obeh OŠ v občini, kot je zapisano v obrazložitvi k 5. točki gradiva za 17. sejo (7.1. T. Odlok o ustan.jav. VIVZ OŠ Rače.pdf), med drugim močno oddaljujeta od doseganja pomembnih ciljev, zapisanih v 5., 6., 7. in 9. alineji 2. člena Zakona o osnovni šoli:
"Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
- ...
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
- ..."

S spoštovanjem,

Tomaž Seliškar, član Sveta staršev OŠ Rače, bivši član Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače in oče oz. starš treh otrok, ki obiskujejo VIVZ OŠ Rače--------------------------------------------------------------------------------
From: Milena.Bonelli@gov.si [mailto:Milena.Bonelli@gov.si]
Sent: Thursday, October 11, 2012 12:29 PM
To: tomaz.seliskar@siol.net
Cc: Alen.Kofol@gov.si; Boris.Zupancic1@gov.si; Mira.Smolej@gov.si; Zivko.Banjac@gov.si
Subject: Javnost dela šole (ustanovitveni akti OŠ Rače, OŠ Fram) - odgovor


Spoštovani,

obstoječa zakonodaja (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih) ne urejata izvedbenih vprašanj, povezanih z delovanjem oziroma poslovanjem sveta šole. Določen del teh vsebin je urejen v aktu o ustanovitvi, svet šole (in svet staršev) pa lahko s poslovnikom še podrobneje uredi svoje poslovanje. Ustanovitveni akti so v pristojnosti ustanovitelja, v tem okviru pa so načeloma urejena tudi vprašanja, ki se nanašajo na javnost dela šole in njenih organov. Kot izhaja iz predloženega gradiva obeh odlokov (OŠ Rače in OŠ Fram), se javnost dela zavoda zagotavlja s sporočili staršem in predstavnikom javnega obveščanja, izključeno pa je prisostvovanje staršev in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov zavoda, razen če zakon ali drug predpis ne določa drugače. Vaše morebitne dodatne predloge za korekcijo navedene dikcije (v smislu določbe, da npr. posamezen organ šole lahko odloči, da sejam prisostvujejo tudi druge osebe, če je to potrebno) lahko naslovite na ustanovitelja, saj odloka še nista bila sprejeta.
Ob tem pa naj še dodamo, da so starši s svojimi predstavniki v organih šole udeleženi v svetu staršev in svetu šole. Šolska zakonodaja formalno ne ureja oblik neposrednega spremljanja oziroma sodelovanja staršev pri delu teh organov, kot je npr. prisotnost na sejah organov šole. S poslovnikom kot notranjim aktom šole pa se lahko natančneje določi način ter organizacija dela sveta šole (npr. sklicevanje in potek sej, redne in izredne ter korespondenčne seje), obveznosti in odgovornosti članov sveta šole, varovanje zaupnih osebnih podatkov, postopki za sprejemanje odločitev sveta šole (način odločanja), vodenje zapisnika, oblikovanje in vročanje sklepov in druga izvedbena vprašanja. Smiselno enako velja za poslovnik sveta staršev. V tem okviru je možno urediti tudi vabljenje na seje organov šole, s tem da velja splošno pravilo, po katerem določbe notranjih aktov šole ne smejo biti v nasprotju z zakonom in odlokom o ustanovitvi.


lepo pozdravljeni,

Milena Bonelli, sekretarka
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Vsebina:

Pošiljatelj: tomaz.seliskar@siol.net
Datum: 10.10.2012 6:41:41
Prejemnik: <gp.mizks@gov.si>, <alen.kofol@gov.si>
V vednost: 'Jožef Jurič' <jozef.juric@guest.arnes.si>, <os.race@guest.arnes.si>, <info@race-fram.si>, <zoran.kregar@guest.arnes.si>, <group1.osmbf@guest.arnes.si>, <gp.ip@ip-rs.si>, <dejan.vedlin@radiocity.si>, <branko.ledinek@race-fram.si>, <svetstarsev12_13@googlegroups.com>
Zadeva: Mnenje glede javnosti dela javnega zavoda OŠ Rače in izključevanja prisotnosti staršev na sejah organov zavoda

Spoštovani,

z Urada Informacijske pooblaščenke so me obvestili, da v tem primeru niso pristojni za dajanje mnenj, in me napotili na vaše Ministrstvo. Zato se na vas obračam s prošnjo, da podate mnenje o zakonitosti in primernosti dela predloga Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače in OŠ Fram.

na prihodnji seji, ki bo 15.10.2012 (http://www.race-fram.si/povezava.aspx?pid=1009), bo Občinski svet Občine Rače-Fram po skrajšanem postopku obravnaval in zelo verjetno tudi sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače in OŠ Fram . V zvezi s tem odlokom pripravljam pripombe na predlagano besedilo in prosim za vaše mnenje o zakonitosti omejevanja prisotnosti staršev in druge javnosti iz sej vseh organov zavoda, kot ga določa 42. člen Odloka, ki v tretjem odstavku pravi "Starši in predstavniki sredstev javnega obveščanja ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi."

Še posebej se mi zdi omejevanje prisotnosti staršev in ostale javnosti sporno za seje Sveta staršev, seje Sveta zavoda in seje Upravnega odbora Šolskega sklada , saj je v teh treh organih zavoda prisotnost ne le smiselna ampak celo nujna in moramo imeti predstavniki staršev pravico in možnost na sejo vsaj povabiti tudi starše, ki niso člani enega ali drugega organa zavoda. Tako omejevanje je razumno in smiselno za strokovne organe zavoda, ne pa za Svet zavoda, Svet staršev in Upravni odbor Šolskega sklada , ki ga sestavljajo tudi ali samo starši. Poleg tega ne razumem, zakaj bi vzgojno-izobraževalni zavod (oz. Občina kot ustanoviteljica) želel izključiti prisotnost staršev na sejah organov kot sta Svet staršev in Svet zavoda, ki sta namenjena ravno participaciji staršev in širše javnosti pri oblikovanju smernic in vizije javnega zavoda, ki je širšega družbenega pomena ali iz sej Upravnega odbora Šolskega sklada, ki predvsem z angažiranjem in prispevki staršev zbira dodatna sredstva za izvedbo programa zavoda in pomoč socialno ogroženim otrokom.

Prosim za čimprejšnje mnenje, saj bo Občinski svet obravnaval in sprejemal Odlok po skrajšanem postopku že 15.10.2012 .

Hvala in lep pozdrav,

Tomaž Seliškar, član Sveta staršev OŠ Rače, Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače in starš treh otrok, ki obiskujejo OŠ Rače
GSM 040 295-229

p.s. ker je predsednik Sveta staršev OŠ Fram tudi predstavnik sredstev javnega obveščanja, kar po dveh kriterijih ne sme oz. ne bo smel prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda.


--------------------------------------------------------------------------------

From: Tomaž Seliškar [mailto:tomaz.seliskar@siol.net]
Sent: Monday, October 08, 2012 9:55 AM
To: 'gp.ip@ip-rs.si'
Cc: 'info@race-fram.si'; 'os.race@guest.arnes.si'; 'svetstarsev12_13@googlegroups.com'
Subject: Vprašanje glede javnosti dela javnega zavoda OŠ Rače


Spoštovani,

na prihodnji seji bo Občinski svet Občine Rače-Fram po skrajšanem postopku obravnaval in zelo verjetno tudi sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače. V zvezi s tem odlokom pripravljam pripombe na predlagano besedilo in prosim za vaše mnenje o zakonitosti omejevanja prisotnosti staršev in druge javnosti iz sej vseh organov zavoda, kot ga določa 42. člen Odloka.

Še posebej se mi zdi omejevanje prisotnosti staršev in ostale javnosti sporno za seje Sveta staršev in seje Sveta zavoda, saj je v obeh organih zavoda prisotnost ne le smiselna ampak celo nujna. Tako omejevanje je razumno in smiselno za strokovne organe zavoda, ne pa za Svet zavoda in Svet staršev, ki ga sestavljajo tudi ali samo starši. Poleg tega ne razumem, zakaj bi vzgojno-izobraževalni zavod v celoti želel izključiti prisotnost staršev na sejah organov kot sta Svet staršev in Svet zavoda, ki sta namenjena ravno participaciji staršev in širše javnosti pri oblikovanju smernic in vizije javnega zavoda, ki je širšega družbenega pomena.

Prosim za čimprejšnej mnenje, saj bo Občinski svet obravnaval in sprejel Odlok po skrajšanem postopku že 15.10.2012 (http://www.race-fram.si/povezava.aspx?pid=1009).

Hvala in lep pozdrav,

Tomaž Seliškar
GSM 040 295-229--------------------------------------------------------------------------------

From: Tomaž Seliškar [mailto:tomaz.seliskar@siol.net]
Sent: Monday, October 08, 2012 10:23 AM
To: 'info@race-fram.si'; 'branko.ledinek@race-fram.si'; 'simona.antolic@race-fram.si'; 'romana.fiser@gmail.com'; 'petrovic.branko@gmail.com'
Cc: 'svetstarsev12_13@googlegroups.com'; 'os.race@guest.arnes.si'; 'Jožef Jurič'; 'group1.osmbf@guest.arnes.si'; 'zoran.kregar@guest.arnes.si'
Subject: Pripombe na predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače
Spoštovani,

obžalujem, da Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače in Fram sprejemate po skrajšanem postopku (http://www.race-fram.si/povezava.aspx?pid=1009), na 17. seji Občinskega sveta, ki bo 15.10.2012, in da predlagate sprejem Odloka, ne da bi ga dali v javno razpravo oz. vsaj v razpravo Svetoma staršev in Svetoma zavodov obeh Osnovnih šol v občini, še posebej, ker imata oba zavoda velik pomen za Občino in vse občane.

V predlogu Odloka je kar nekaj vsebinskih napak in razhajanj z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki se nanašajo na vlogo staršev:

1. 12. člen Odloka določa, da sta dva predstavnika staršev v Svet zavoda izvoljena izmed staršev otrok na šoli, eden pa izmed staršev otrok v vrtcu, Zadnji stavek 17. člena pa pravi: "Dva predstavnika staršev v svet zavoda morata biti predstavnika enote vrtca." Tako 12. in 17. člen nista usklajena.

2. 17. člen določa le predlaganje staršev učencev šole. Potrebno je zapisati tudi starši otrok, ki obiskujejo vrtec, sicer ni jasno, kako sploh pridemo do kandidatov ali kandidata za Svet zavoda izmed staršev vrtca

3. Določilo 44. člena je problematično, ker se mandat Svetu šole v OŠ Rače izteče januarja, kar je manj kot 6 mesecev, ki jih določa 44. člen kot prehodni rok za uskladitev. Ker so do januarja manj kot trije meseci bo najverjetnje težko zadostiti tudi 3 mesečnemu roku, ki ga za izvedbo volitev določa 1. odstavek 17. člena Odloka.

4. nenavadno je, da je postopek volitev predstavnikov delavcev tako podrobno opisan in določen, prav tako določa tajne volitve, volitve predstavnikov staršev pa so bolj ali manj prepuščene svetu staršev, prav tako odločitev o javnem ali tajnem glasovanju. Smiselno bi bilo, da se ene in druge volitve izvedejo kolikor mogoče enakovredno.

5. 19. člen določa način odpoklica predstavnika staršev. Kar pogrešam je, da mora biti zahteva pisna in da mora vsebovati razloge za odpoklic, tako kot določa 21. člen za predstavnike delavcev zavoda.

6. V 29. členu, ki opredeljuje Svet staršev so iz pristojnost Sveta staršev izpadle nekatere pomembne pristojnosti, določene z ZOFVI, in sicer:
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje

7. V 32. členu, ki opredeljuje knjižnico zavoda, pogrešam stavek, da je knjžnica zavoda v delovnem času šole (od 7:30 do 15:00) dostopna tudi občanom, ki jim mora zavod omogočiti izposojo knjižničnega gradiva.

8. V 35. členu bi bilo v prvem stavku potrebno zamenjati besedo "lahko vstopa" z besedo "sme vstopati"

9. Nesprejemljivo je omejevanje prisotnsoti staršev na sejah vseh organov zavoda, kot je navedeno v 42. členu. Omejevanje je smiselno le pri delu strokovnih organov zavoda. Več je zapisano v vprašanju, ki sem ga že poslal Informacijski pooblaščenki

Toliko na hitro. Še enkrat predvsem obžalujem, da predloga Odloka niste dali v javno obravnavo in da ga sprejemate po skrajšanem postopku.

Lep pozdrav,

Tomaž Seliškar
TS
Site Admin
 
Prispevki: 143
Pridružen: 01.06.2011, 20:44


Vrni se na Osnovna šola Rače

Aktivni uporabniki

Število aktivnih uporabnikov: Noben neregistriran uporabnik in 1 gost

cron